Klyngeleder 
NCE Blue Legasea, 
Wenche Uksnøy

Start video

Et rekordår

2021 har vært et rekordår for NCE Blue Legasea. Vi har hatt rundt 100 gjennomførte møter, aktiviteter, arrangementer og prosjekter som har samlet mer enn 2.000 deltagere. En stor takk til våre 58 medlemsbedrifter og andre samarbeidspartnere som har bidratt inn i våre mange prosjektaktiviteter dette året. Vi har hatt fokus på kompetansebygging som en driver. Aktiviteter knyttet til kommersialisering, markedstilgang og digitale kundereiser har truffet godt både hos oppstartsbedrifter og de mer modne bedriftene i klyngen. Gledelig er det også at vi har fått etablert konkrete nye samarbeid som resultat av workshops, og vi ser at webinarene våre trekker til seg mange deltagere. Vår kobling av fagdisipliner, god kommunikasjon og synlighet må til for økt forståelse og samspill. Vi gleder oss til fortsettelsen i 2022.

Fiskarkveld - en uformell møteplass

I oktober samlet vi 116 deltakere til Fiskarkveld på Atlanterhavsparken Akvarium og Vitensenter. Medarrangører var Marint Kompetansesenter, Fiskebåt Vest, Møre og Romsdal Fiskarlag, Surofi og Norges Sildesalgslag. Hovedmålet med samlingen var å skape en uformell, faglig og sosial møteplass for fiskere og ansatte i rederiene, på tvers av ulike typer fiskeri og stillinger.…

CLAUS OPSHAUG,
C Food Norway

Nyskaper med ambisjoner

C Food Norway er en av bedriftene vi i NCE har fulgt tett i året som har gått. Her forteller denne spennende bedriften litt om hvordan året har vært for dem.

Hvordan har året vært for C Food Norway?
C Food Norway har benyttet 2021 for å utvikle bedriften og utarbeide strategi for vekst. Mange strategiske tiltak og samarbeid er etablert. For å lykkes med vår forretningsutvikling er FoU helt avgjørende. Vi har derfor etablert egen FoU-avdeling. I året som har gått har vi fått finansiering fra Regionalt forskningsfond i Møre og Romsdal, Innovasjon Norge og Norges Sjømatråd til flere nye strategiske tiltak og FoU-prosjekter. I våre FoU-prosjekter samarbeider vi med Nofima og Møreforsking.

I 2021 har vi etablert en datterbedrift med produksjon av tørkede svømmeblærer i Kina. En stor milepæl ble nådd i oktober da forbrukerpakninger av tørkede svømmeblærer fra torsk ble lansert i det kinesiske markedet. Dette er i tråd med vår strategiske satsning om å bevege oss lenger frem i verdikjeden.

C Food Norway ble kåret til Årets Nyskaper på Nordvestlandet 2. september 2021 og ble nominert til Bærekraftspris og Årets Industrielle oppstartsbedrift til årets IDC Awards. Det er hyggelig at våre visjoner og resultater er innovative og blir lagt merke til. Dette gjør oss stolte og gir oss tro på at vårt forretningskonsept er bærekraftig og framtidsrettet.

Hva har vært den største utfordringen i 2021?
Pandemien har helt klart vært den største utfordringen for oss. Myndighetskrav i Vietnam gjorde at vår samarbeidsbedrift i Vietnam måtte stenge produksjonen i to måneder. Aktiviteten i Asia ble kraftig redusert og reduserte følgelig våre inntekter. Økte logistikk- og transportkostnader og begrensinger i reiseaktiviteter har også hatt en negativ effekt.

Hvilken verdi har dere fått ut av medlemskap i NCE Blue Legasea og ÅKP sine øvrige tjenester som Idélab, Startup/ Scaleup programmene og EU-rådgivning?
Vårt selskap har fått svært god oppfølging og synergier av vårt medlemskap i NCE Blue Legasea. I februar gjennomførte ÅKP, NCE BL og C Food Norway Idélab. Målet med laben var å legge grunnlag for et langsiktig samarbeid om å utvikle bærekraftig utnyttelse av restråstoff fra havfiskeflåten. Idélaben har lagt grunnlag for nye utviklingsprosjekter og FoU-avtaler med viktige leverandører og samarbeidspartnere.

ÅKP og NCE BL har vært til god hjelp i vårt strategiarbeid og FoU-søknader. Vi har sparret med dyktige rådgivere, som har en unik kompetanse og erfaring. Sammen med EU-rådgiveren ser vi nå på muligheter for finansiering fra EU. Å få drahjelp og tilgang til denne kompetansen i vårt nettverk er en uvurderlig støtte for en liten bedrift som oss. Medlemskap i NCE Blue Legasea har vært viktig og vi er svært takknemlige for all støtte vi har fått.

Hva skjer i 2022 i din bedrift – hva tenker dere om tiden fremover og hvilke ambisjoner har dere?
Til neste år vil vi fortsette vår vekst innenfor våre kjerneområder. Selskapets strategi er å gå fra å være bulkleverandør til også å levere deler av vår produksjon i forbrukerpakninger. Vi arbeider nå med å utvikle flere ferdigprodukter av kjøttet fra fiskeryggene for markeder i EU og Sør-Amerika.

Utvikling av nye kvalitetsprodukter fra ombordfryste fiskehoder til det globale sjømatmarkedet er neste steg i vårt grønne forretningskonsept. Vi rigger oss for vekst, tenker nytt og utvider vår produktportefølje og har et mål om å hente hjem deler av vår produksjon til Norge. Vi vil fortsette vårt arbeid med å utvikle selskapet. For å få drahjelp til å nå våre vekstmål skal vi delta på ÅKP sitt Scaleup-program.

C Food Norway vil i samarbeid med flåten, industrien, utstyrsleverandører og FoU-miljøer utvikle gode prosessløsninger og nye produkter fra restråstoff fra hvitfisk. Vårt forretningskonsept er fremtidsrettet og bærekraftig. Bedre utnyttelse av villfisk fra Norge er en god historie. Verden trenger mat og vi bør utnytte alt av fangsten. I en tid med økt fokus på bærekraft, ser vi lyst på framtida, men er ydmyk for oppgavene som skal løses. Ved å samarbeide har vi de beste forutsetningene for å lykkes.

En serie av kompetanseløft

En serie av kompetanseløft

Sammen med Biotech North og Cod Cluster har vi arrangert fem kurs innen marine ingredienser som vi har kalt WebiMar. Etter- og videreutdanningskurs (EVU-kurs) har erfaringsmessig vist seg å være et godt verktøy for kompetanseløft i næringslivet. Vi har hatt 376 deltakere på kursene.…
eksportmarked
+ 1
partnere
1
ansatte
1
mrd.
1
Sildemelke – uttak i kommersiell skala

Sildemelke – uttak i kommersiell skala

NCE Blue Legasea har tatt initiativ til et samarbeidsprosjekt med et konsortie bestående av NCE Blue Legasea, Møreforsking, Optimar, Fosnavaag Pelagic og Arctic Bioscience. I dette samarbeidsprosjektet i klyngen har aktører samlet seg for å finne ut hva som er potensialet i å utnytte sildemelke, og om det vil være lønnsomhet i å utvikle en pelagisk pilotlinje for kommersiell produksjon av melke.…

Dette mener nordmenn om kosttilskudd fra havbaserte råvarer

Norsk marint råstoff benyttes i dag til mange ulike formål og antas å ha stort potensial til nye fremtidige anvendelser innenfor blant annet mat, kosttilskudd og medisin. Vi ville finne de viktigste grunnene til at nordmenn tar kosttilskudd basert på marine ingredienser og hva som påvirker villigheten deres til å prøve kosttilskudd laget av biprodukter fra fisk.

Vi gjennomførte derfor en undersøkelse om «kosttilskudd fra havbaserte råvarer», der vi stilte i alt 21 ulike spørsmål. Utvalget besto av 1002 personer i alderen 18–74 år, jevnt fordelt på kvinner og menn. I videoen kommenterer ekspertene noen av funnene.

En hel konferanse om enzymer

Har Norge mulighet til å bygge internasjonal posisjon innenfor produksjon av enzymer fra havbasert råstoff? Hvordan kan enzymer bidra til grønn omstilling? Hva med de regulatoriske aspektene? Dette var spørsmål vi hadde håp om å få svar på gjennom presentasjoner fra fagmiljøene, dialog og diskusjoner da vi arrangerte en hel konferanse om enzymer. Konferansen gikk av stabelen på Gardermoen 15. og 16. november.…

Møt Per Ingeberg - EU-rådgiver

ÅKP har sin egen EU-rådgiver. Han jobber for både NCE Blue Legasea, GCE Blue Maritime, samt innenfor de andre områdene til ÅKP. Vil du vite hva som trigger Per i jobben hans, og hva han egentlig gjør? Da må du se denne videoen.

2021 i bilder